Warunki gwarancji Auer

Poniżej przedstawiamy aktualny, na dzień publikacji, tekst „Warunki gwarancji”. Opublikowany tekst znajduje się w instrukcji instalacji i obsługi (REF.: 1871954, nr edycji 15.175-D.pl).

W miarę możliwości zobowiązujemy się do aktualizacji poniższego tekstu na potrzeby obecnych klientów jak i tych, którzy są zainteresowani poznaniem warunków gwarancji przed zakupem kotła pulsacyjnego Auer.

Formularz zgłoszenia serwisowego – jeżeli masz problem ze swoim serwisantem, zgłoś to nam. Zajmiemy się tym.

Warunki gwarancji.

1. Przedmiot gwarancji

1.1. Producent zapewnia wysoką jakość i sprawne działanie urządzenia, pod warunkiem użytkowania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.

1.2. Gwarancją objęte są wady produkcyjne oraz wady wynikające z materiałów użytych do produkcji urządzenia. Użytkownikowi przysługuje prawo do ich bezpłatnego usunięcia i przywrócenia prawidłowego funkcjonowania urządzenia.

2. Okres obowiązywania gwarancji

2.1. Okres obowiązywania gwarancji określony przez producenta:

wymiennik ciepła ze stali inox sterowanie i elektronika pozostałe elementy
36 miesięcy 12 miesięcy 36 miesięcy

2.2. Okres obowiązywania gwarancji liczony jest od dnia pierwszego uruchomienia urządzenia. Pierwsze uruchomienie urządzenia nie może być wykonane później niż sześć (6) miesięcy od daty sprzedaży. W innym przypadku okres obowiązywania gwarancji zostaje uruchomiony po szóstym miesiącu od daty sprzedaży, niezależnie od uruchomienia urządzenia.

2.3. Naprawa lub wymiana części w okresie gwarancyjnym nie przedłuża czasu obowiązywania gwarancji.

3. Warunki gwarancji

3.1. Warunkiem uruchomienia gwarancji jest wykonanie pierwszego uruchomienia urządzenia przez autoryzowany serwis (ASC) po jego prawidłowym podłączeniu, sprawdzeniu szczelności instalacji i systemu wydechowego oraz po dokładnym oczyszczeniu i odpowietrzeniu instalacji grzewczej.

3.2. Koszty usługi w zakresie pierwszego uruchomienia i regulacji urządzenia pokrywa producent. Koszty dojazdu serwisu do urządzenia, podłączenia dodatkowych akcesoriów oraz ewentualne regulacje instalacji grzewczej pokrywa użytkownik.

3.3 Podstawą udzielenia gwarancji przez producenta jest otrzymanie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej. Wypełnioną kartę gwarancyjną należy wysłać na adres wyłącznego przedstawiciel marki Auer w ciągu trzydziestu (30) dni od daty uruchomienia urządzenia .

3.4. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem, że urządzenie zostało zainstalowane przez autoryzowany serwis (ASC)/instalatora, posiadający odpowiednie uprawnienia, zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji obsługi, regułami i przepisami dotyczącymi podłączeń elektrycznych oraz instalacji hydraulicznych wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.5. Gwarancja ograniczona jest do dostarczenia części, w których stwierdzono wadę lub awarię. W razie konieczności, części lub całe urządzenie musi być odesłane do producenta, ale tylko po uprzedniej zgodzie działu technicznego producenta/wyłącznego przedstawiciela marki Auer w kraju. Naprawa urządzenia nie pociąga za sobą w żadnym przypadku możliwości odszkodowania.

3.6. Gwarancja na wymienione części kończy się razem z gwarancją całego urządzenia. Wady lub awarie poszczególnych części nie powodują wymiany całego urządzenia.

3.7. Gwarancja obejmuje tylko urządzenie i jego części, wyłączając zewnętrzne elementy instalacji elektrycznej i hydraulicznej.

3.8. Regularna obsługa serwisowa jest konieczna w celu zapewnienia należytego i trwałego funkcjonowania urządzenia. Obsługa ta musi być wykonywana przez autoryzowany serwis. W przypadku braku przeglądów lub nieodpowiedniej obsługi serwisowej urządzenia, gwarancja jest anulowana.

3.9. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych (wypadku, katastrofy itp), urządzenie należy pozostawić na miejscu i nie należy wykonywać na nim żadnych dalszych interwencji do czasu otrzymania odpowiedniej ekspertyzy.

3.10. Urządzenie należy chronić przed wilgocią i zewnętrznymi warunkami pogodowymi.

4. Ograniczenia gwarancji

4.1. Gwarancja nie obejmuje wad lub uszkodzeń które mogły powstać z powodu:

 • użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
 • niewłaściwego transportu lub przechowywania,
 • nieprawidłowo wykonanej instalacji w budynku i/lub instalacji urządzenia niezgodnie z zaleceniami instrukcji lub z praktyką zawodową,
 • niedostatecznej lub niewłaściwej obsługi urządzenia,
 • napraw lub modyfikacji przez osoby nieupoważnione,
 • narażenia urządzenia na działanie czynników atmosferycznych i zdarzeń losowych,
 • przemieszczenia, braku równowagi, upadku lub nieodpowiedniej powierzchni, na której urządzenie jest zainstalowane,
 • wszelkich innych przypadków, w których defekty nie wynikają z winy producenta lub wady produktu,

 

4.2. Gwarancja nie obejmuje:

 • zmian kolorystycznych urządzenia lub szkód spowodowanych przez zanieczyszczenia powietrza lub wystawienie urządzenia na działanie produktów chemicznych oraz zmian wynikających ze złych warunków pogodowych,
 • skutków działania brudu, zatłuszczenia, plam, rdzy lub wszelkiego rodzaju nalotów i plam, które spowodowały uszkodzenie powierzchni urządzenia,
 • ustawień sterowania w przypadku, jeżeli urządzenia ustawiane były według innych parametrów niż te podane przez producenta,
 • wymiany elementów, które uległy normalnemu eksploatacyjnemu zużyciu (uszczelki, szczotki węglowe itp.)

5. Utrata gwarancji

5.1. Woda w obiegu grzewczego. Utratę gwarancji powoduje:

 • brak wody w instalacji grzewczej,
 • brak lub niedokładne oczyszczenie obiegu grzewczego z zanieczyszczeń i ciał stałych obecnych w wodzie,
 • nieodpowiednia jakość wody w instalacji (niezgodna ze wskazaniami instrukcji), w szczególności używanie wody deszczowej lub studniowej,
 • brak uzdatnienia wody przeznaczonej do napełnienia obiegu grzewczego zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i instalacji,

 

5.2. Transport. Utratę gwarancji powoduje:

 • wszelkie uszkodzenia spowodowane przez wstrząsy lub upadki podczas transportu, po wyjściu urządzenia z magazynu producenta/przedstawiciela marki Auer,
 • uszkodzenie urządzenia spowodowane przemieszczaniem nie zgodnie z zaleceniami zawartymi instrukcji,

 

5.3. Umiejscowienie urządzenia. Utratę gwarancji powoduje:

 • umiejscowienie urządzenia w miejscu narażonym na mróz lub złe warunki atmosferyczne,
 • brak należytej ochrony urządzenia oraz instalacji przed zamarzaniem,
 • montaż urządzenia na podłodze lub powierzchni, która nie jest w stanie przenieść ciężaru urządzenia,
 • umiejscowienie urządzeń niezgodnie ze wskazówkami instrukcji instalacji,

Producent/wyłączny przedstawiciel marki Auer w kraju nie odpowiada za dodatkowe koszty spowodowane utrudnionym dostępem do urządzenia.

 

5.4. Podłączenie elektryczne. Utratę gwarancji powoduje:

 • nieprawidłowo wykonane podłączenia elektryczne, nie spełniające obowiązkowych przepisów i norm,
 • nie przestrzeganie schematów podłączeń elektrycznych zawartych w instrukcji instalacji,
 • zasilanie elektryczne, które jest wyższe lub niższe od podanego w instrukcji urządzenia,
 • zastosowanie nieodpowiednich przekrojów kabli zasilania. Brak lub nieodpowiednie wykonanie uziemienia urządzenia.
 • brak lub niewystarczające zabezpieczenie elektryczne urządzenia (bezpieczniki / odcięcia / uziemienia),
 • zakłócenia powodowane przez urządzenia elektryczne lub elektromagnetyczne,

 

5.5. Podłączenie hydrauliczne. Utratę gwarancji powoduje:

 • odwrócenie podłączeń ciepłej / zimnej wody,
 • ciśnienie wody wyższe niż zalecane przez producenta,
 • brak, niepoprawny montaż lub zablokowanie zaworów bezpieczeństwa
 • korozja spowodowana nieprawidłowym wykonaniem podłączeń hydraulicznych (np. bezpośredni kontakt żelaza/miedzi),
 • zewnętrzna korozja spowodowana niewłaściwym uszczelnieniem rur lub uszkodzeniem w systemie odprowadzania kondensatu,
 • niewłaściwe podłączenie systemu odprowadzania kondensatu,
 • instalacja wykonana niezgodnie z zaleceniami instrukcji instalacji,

 

5.6. Jakość gazu. Utratę gwarancji powoduje:

 • zastosowanie niewłaściwego lub zanieczyszczonego gazu,

 

5.7. Odprowadzenie spalin / odprowadzenie powietrza / wentylacja. Utratę gwarancji powoduje:

 • wykonanie systemu odprowadzenia spalin / odprowadzenia powietrza niezgodnie z zaleceniami instrukcji,
 • brak właściwej wentylacji, zawartość chlorków lub substancji powodujących korozję w powietrzu (np. chemikalia),

 

5.8. Akcesoria. Utratę gwarancji powoduje:

 • instalacja akcesoriów nieodpowiadających zalecenim producenta,
 • instalacja akcesoriów innych niż te od autoryzowanego dystrybutora,

 

5.9. Przeglądy / Obsługa. Utratę gwarancji powoduje:

 • nie przestrzeganie zaleceń zaleceń z dotyczących obsługi i przeglądów urządzenia,
 • wykonanie przeglądów i napraw przez nieautoryzowany serwis,
 • zastosowanie nieoryginalnych części zamiennych pochodzących z innego źródła niż od producenta,
 • zbytnie zabrudzenie urządzenia (np. przez funkcjonowanie w warunkach budowlanych),
 • brak czyszczenia filtrów ochronnych,

 

5.10. Ciepła woda użytkowa. Utratę gwarancji powoduje:

 • brak kontroli lub/i okresowej wymiany anod bezpieczeństwa zasobnika C.W.U.
 • zakamienienie i jego skutki, głównie na wymiennikach ciepła, zbiornikach z ciepłą wodą,  zasobnikach C.W.U. itp.

 

6. Inne postanowienia

6.1. Koszty serwisowe związane z konserwacją i obsługą urządzenia ponosi użytkownik.

6.2. Gwarancja obejmuje wyłącznie urządzenia użytkowane w miejscu, w którym wykonane zostało jego pierwsze uruchomienie przez autoryzowany serwis (ASC).

6.3. Zgłoszenie wady i usterki urządzenia będą usuwane niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia ich do autoryzowanego serwisu (ASC).

6.4. Nabywcy przysługuje prawo wymiany urządzenia na nowe lub zwrot gotówki w przypadku stwierdzenia przez producenta wady fabrycznej niemożliwej do usunięcia.

6.5. Całkowite koszty bezpodstawnego wezwania serwisu do naprawy gwarancyjnej ponosi użytkownik.

6.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Aktualny cennik usług serwisowych Auer – ceny części do kotłów pulsacyjnych.